Om oss

Våre priserKlinikken drives uten offentlige tilskudd, og derfor betales utredningen i sin helhet av pasienten (vi får heller ingen refusjon dersom du har frikort, og dette kan derfor ikke benyttes). Prisen for en komplett utredningspakke er kr. 4650. Skulle det være behov for ytterligere oppfølgingskonsultasjoner er prisen kr. 1650 for 60 minutter.

Dersom du er tildelt time og ikke kan møte må du gi beskjed senest 48 timer i forveien. Hvis ikke må konsultasjonen betales i sin helhet.

Om ossAdresse: Haugsåsen 74,

1350 Lommedalen

Telefon: 92146015

Kontortid: 8-16, tilgjengeligheten kan variere, vi tar ikke telefonen når pasienter er inne til konsultasjon. Du kan også sende SMS eller mail til oss, så vil vi ta kontakt med deg.


Bærum CFS/ME klinikk drives som et foretak under Dag G Storla Enterprises, org nr. 976600185. All virksomhet er underlagt og følger Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64), som definerer de kravene som stilles til helsepersonells utøvelse av yrke. Den omhandler blant annet taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt, melde- og dokumentasjonsplikt. Formålet med loven er å bidra til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Vi ser på hver enkelt pasient som et unikt individ, som har krav på å bli behandlet med respekt. Kvalitet er viktigere enn kvantitet, derfor har vi satt av nok tid til å gå i dybden. Gjennom en helhetlig tilnærming forsøker vi å gjøre en fullstendig og grundig utredning, som så langt det er mulig skal munne ut i en avklarende konklusjon.Bærum CFS/ME og borreliose klinikk

Om oss

Dag Gundersen StorlaEier og driver Bærum CFS/ME og borrelioseklinikk. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, der han også har tatt medisinsk sosiologi, Master of International Community Health og en doktorgrad innenfor fagfeltet tuberkulose. Han har i flere år arbeidet ved et helseprosjekt i Bangladesh, og har også vært innom psykiatri og allmennpraksis.Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. En periode har han vært faglig leder ved CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus Aker (tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME), og har tidligere arbeidet som overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

UtredningenHvis du ønsker å utredes hos oss, ber du fastlegen din om å sende en søknad. Når denne er vurdert, og det er funnet grunnlag for å foreta en utredning, får du en SMS med innkalling til første konsultasjon. Den varer i 90 minutter, slik at vi vil ha god tid til å gå igjennom både sykehistorien og symptomene dine og legge en plan for videre utredning. Den neste konsultasjonen er på 60 minutter, og finner vanligvis sted 3-4 uker etter den første, når prøvesvarene foreligger. Da oppsummeres resultatene av utredningen, og vi vil sammen forsøke å trekke en konklusjon. I etterkant sendes et sluttdokument (epikrise) til fastlegen din, som også vil tjene som en spesialistvurdering. Til slutt ser vi på veien videre, på behandlingsmuligheter og rehabilitering.

VÅR MÅLSETNING